Podmínky používání

Podmínky používání zde ke stažení.

Tato webová stránka byla vytvořena a je spravována společností Octapharma CZ s.r.o., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha, Česká republika.

Octapharma je zastoupena svými právními zástupci v souladu s obchodním rejstříkem. Následující osoby mohou zastupovat společnost Octapharma CZ s.r.o. (tento seznam není vyčerpávající):

  • Tobias Marguerre, jednatel

  • PharmDr. Petr Razima, ředitel Octapharma CZ s.r.o.

Používáním této internetové stránky souhlasíte s dodržováním níže uvedených podmínek a všech příslušných právních předpisů. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto podmínek, nepoužívejte tuto internetovou stránku.

Odborné informace / podmínky

Informace o přípravcích na této internetové stránce jsou poskytovány společností Octapharma CZ s.r.o. a jsou určeny pouze pro obecné informační účely. Jakákoli prezentace výrobků umístěná na této webové stránce je tak výlučně informativního charakteru a společnost Octapharma CZ s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije. Uvedené přípravky jsou dostupné na lékařský předpis. Všechny přípravky nejsou dostupné ve všech zemích. Informace související s přípravky ani nejsou zamýšleny jako úplné informace o léčbě a nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. Vždy byste měli získat úplné informace týkající se léčby Vaším léčivým přípravkem na předpis (včetně jeho terapeutického přínosu a možných nežádoucích účinků) prostřednictvím konzultace ohledně vhodného použití jakéhokoliv léku vedené přímo s Vaším předepisujícím lékařem nebo případně jiným zdravotnickým odborníkem. Zdravotničtí odborníci mohou získat úplné odborné informace zejména ze souhrnu údajů o přípravku. Informace o těchto přípravcích se mohou lišit podle jednotlivých zemí. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci stejně jako pacienti by měli ověřit s místními lékařskými zdroji a regulačními orgány, které informace jsou relevantní pro jejich zemi. Stávající předpisy navíc v některých zemí omezují (nebo dokonce v některých případech zakazují) možnost, aby společnost Octapharma CZ s.r.o. odpovídala přímo pacientům na jejich otázky a/nebo jim poskytovala informace týkající se přípravků na lékařský předpis.

Ochrana autorského práva

Autorská práva k veškerým materiálům obsaženým na této internetové stránce náleží společnosti Octapharma CZ s.r.o., není-li uvedeno jinak.

Společnost Octapharma CZ s.r.o. si vyhrazuje všechna práva týkající se obsahu a designu této internetové stránky. Není-li to písemně povoleno společností Octapharma CZ s.r.o., nesmíte reprodukovat, používat ani kopírovat žádný obsah této internetové stránky, včetně názvů, log, návrhů, informací o přípravcích a jakýchkoli dalších materiálů/informací použitých na této internetové stránce (dohromady dále jen jako „Informace“). Nesmíte obchodně využít žádnou Informaci ani se nesmíte přičinit o to, že jakákoli Informace bude vložena na jinou internetovou stránku nebo z ní odkazována bez předchozího písemného povolení společnosti Octapharma CZ s.r.o..

Veškeré Informace uvedené na této internetové stránce jsou majetkem jejich příslušného vlastníka a neměly by být používány zcela ani zčásti v žádné jurisdikci bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka. Neměla by tak být používána ani žádná grafika, která je ve své podstatě podobná jakékoliv ochranné známce, logu nebo názvu uvedenému na této internetové stránce.

Práva k duševnímu vlastnictví

Společnosti Octapharma CZ s.r.o., respektive jejím přidruženým společnostem, náleží veškerá práva duševního vlastnictví ve vztahu ke všem přípravkům uvedeným na této internetové stránce, pokud není uvedeno jinak. Neměla by být činěna žádná vyjádření v souvislosti s výrobou, prodejem nebo distribucí přípravků skupiny Octapharma, nejsou-li předem písemně odsouhlasena společností Octapharma CZ s.r.o..

Žádné záruky ani ujištění

Informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez jakýchkoli výslovných nebo konkludentních záruk.

V nejširším rozsahu povoleném zákonem společnost Octapharma CZ s.r.o. výslovně prohlašuje, že neposkytuje žádné záruky ani ujištění, a to výslovné ani konkludentní, ve spojení s nebo týkající se této internetové stránky a/nebo na ní uvedených přípravků – včetně, avšak nikoliv výlučně, jakýchkoliv záruk nebo ujištění ve vztahu k:

  • přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli Informací obsažených na této internetové stránce;

  • přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli Informací obsažených na jakékoli internetové stránce odkazující na tuto internetovou stránku;

  • terapeutickým nebo jiným vlastnostem jakýchkoli přípravků vyráběných, dodávaných nebo distribuovaných společností Octapharma AG nebo jejími přidruženými společnostmi;

  • a/nebo jakýmkoli výsledkům uvedeným na této internetové stránce ve vztahu k jakýmkoli přípravkům vyráběnými, dodávanými nebo distribuovanými společností Octapharma AG nebo jejími přidruženými společnostmi.

  • Informace jsou poskytovány na základě tohoto, že všechny osoby přistupující na internetovou stránku přebírají odpovědnost za posouzení přesnosti obsahu této stránky a že na něj spoléhají zcela na vlastní nebezpečí. Společnost Octapharma CZ s.r.o. (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, zástupců, zaměstnanců, smluvních partnerů, nástupců a postupníků) nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo újmu vzniklou jakékoli osobě v důsledku spoléhání se na Informace nebo jakékoliv jiné údaje uvedené ve formě odkazu.

Omezení odpovědnosti

Společnost Octapharma CZ s.r.o. (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, zástupců, zaměstnanců, smluvních partnerů, nástupců a postupníků) nenese v žádném případě odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, trestní, náhodnou, zvláštní, následnou, nemajetkovou či jinou újmu nebo škodu, včetně, avšak nejen pouze, újmy způsobené nemožností dalšího používání, ztrátou dat, ztrátou na výdělku, ušlým ziskem nebo ztracenou příležitostí, vzniklé na základě nebo jakkoli spojené s používáním této internetové stránky nebo její výkonností.

Internetové stránky třetích osob

Pro Vaše pohodlí může společnost Octapharma CZ s.r.o. poskytnout na této internetové stránce odkazy na další internetové stránky provozované jinými subjekty. Budete-li používat takové internetové stránky, opustíte tuto internetovou stránku. Pokud se rozhodnete navštívit jakoukoli odkazovanou internetovou stránku, učiníte tak na vlastní nebezpečí a je Vaší odpovědností přijmout veškerá ochranná opatření k obraně proti virům a jiným ničivým prvkům.

Společnost Octapharma CZ s.r.o. (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, zástupců, zaměstnanců, smluvních partnerů, nástupců a postupníků) neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se jakýchkoli odkazovaných internetových stránek nebo informací, které se na nich objevují, či jakýchkoli na nich popsaných přípravků nebo služeb, a tyto ani nijak nepodporuje.

Odkazy neznamenají, že je společnost Octapharma CZ s.r.o. přidružená k nebo propojená s odkazovanými stránkami, ani že je oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní označení, logo nebo symbol autorských práv, které jsou zobrazené nebo přístupné prostřednictvím takových odkazů, nebo že jakákoliv takto odkazovaná internetová stránka je oprávněna používat ochranné známky, obchodní označení, logo nebo symbol autorských práv náležející společnosti Octapharma CZ s.r.o..

Všechny odkazy na tuto internetovou stránku musí být odsouhlaseny společností Octapharma CZ s.r.o.. Společnost Octapharma CZ s.r.o. si vyhrazuje právo svůj souhlas s odkazem kdykoliv odvolat dle svého uvážení.

Úpravy internetové stránky

Společnost Octapharma CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provést změny, úpravy, doplnění, odstranění a opravy této internetové stránky kdykoliv a bez předchozího upozornění. Společnost Octapharma CZ s.r.o. rovněž může kdykoliv a bez předchozího upozornění odepřít přístup na tuto internetovou stránku.

Ochrana před viry

Společnost Octapharma CZ s.r.o. nezaručuje ani neprohlašuje, že tato internetová stránka nebo e-maily obdržené od společnosti Octapharma CZ s.r.o. budou bez porušení nebo bez přítomnosti virů či jiných škodlivých složek. Společnost Octapharma CZ s.r.o.(včetně jejích ředitelů, přidružených společností, zástupců, zaměstnanců, smluvních partnerů, nástupců a postupníků) nenese žádnou odpovědnost za újmu nebo škodu způsobenou na Vašem zařízení v důsledku Vašeho přístupu na tuto internetovou stránku, stahování jakéhokoliv obsahu z této internetové stránky nebo obdržení e-mailů od společnosti Octapharma CZ s.r.o.

Rozhodné právo

Tyto podmínky používání stejně jako prohlášení o ochraně osobních údajů a řešení jakéhokoli sporu týkajícího se těchto podmínek používání a/nebo prohlášení o ochraně osobních údajů musí být vykládány v souladu se zákony České republiky. Výlučnou místní příslušnost mají soudy v České republice.